fbpx
Adatvédelmi tájékoztató
Köszönjük a bizalmadat. Olvasd el adatvédelmi tájékoztatónkat, és tudj meg többet, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.

I. Adatkezelési tájékoztató direkt marketing megkeresésekhez és közösségépítéshez

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a ShiwaForce.com Zrt. (mint Adatkezelő) által küldendő direkt marketing tartalmú értesítések miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy mi, a ShiwaForce.com Zrt, mint Adatkezelő a jelen tájékoztató szerint direkt marketing anyagokot küldjünk a részükre.

Külön hozzájárulás esetén az érdeklődési körének, beosztásának, illetve az adott iparágnak, amelyben Ön tevékenykedik, megfelelő tartalmú direkt marketing anyag (továbbiakban „perszonalizált marketing anyagok”) kerül megküldésre.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott direkt marketing anyagok küldéséhez, megjelenítéséhez kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást a direkt marketing anyagot tartalmazó email üzenet alján szerepelő „leiratkozom” gombra kattintva is megteheti, vagy a lenti elérhetőségek valamelyikén is jelezheti.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldése az Ön külön, kifejezett hozzájárulásán alapul. Ezen hozzájárulását is jogosult bármikor, költségmentesen visszavonni. Amennyiben Ön kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy csak perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagot nem kíván a továbbiakban kapni, akkor perszonalizálás (személyre szabás) nélkül fogjuk küldeni Önnek az egyes marketing tartalmú anyagokat.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.

Telefonszám: +36 1 392 4000

Cégjegyzékszám: 01-10-046943

Adószám: 23136063-4-43

E- mail cím: hello@shiwaforce.com

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a direkt marketing üzenetek küldésére kizárólag az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldésére szintén az Ön kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor, amely szintén az Info tv. és GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

4. Adatkezelés célja:

Direkt marketing tartalmú üzenetek küldésének célja:

 • email üzenetben meghívni Önt az Ön számára releváns, általunk szervezett eseményekre,
 • email üzenetben figyelmébe ajánlani az Ön számára releváns tartalmakat,
 • technológia, agilitás, képzések, webináriumok, szakmai előadások, események témájú és tárgyú hírlevelet küldünk Önnek email üzenetben,
 • direkt ajánlattal megkeresni Önt e-mailben,
 • email üzenetben célzott hirdetést megjeleníteni az Ön számára.

Amennyiben Ön nem adja hozzájárulását a perszonalizált (személyre szabott) marketing üzenet küldéséhez, abban az esetben:

 • email üzenetben minden, általunk szervezett eseményre meghívást kap,
 • minden, általunk relevánsnak minősítette tartalomról tájékoztatjuk Önt email üzenetben,
 • minden hírlevelet elküldünk Önnek email üzenetben,
 • ajánlatokkal megkeressük Önt e-mailben,
 • email üzenetben hirdetéseket jelenítünk az Ön számára.

A perszonalizált (személyre szabott) marketing üzenetek általános célja, hogy növelje a mi, mint Adatkezelő, illetve annak termékei, szolgáltatásai ismertségét azon személyek körében, akik ez iránt érdeklődnek. Ezt akként kívánjuk elérni, hogy csak az Ön számára releváns információkat küldünk Önnek, ha Ön ehhez előzetesen a hozzájárulását adta.

5. Személyes adatok köre:

A direkt marketing anyagok küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

 • név;
 • email cím;
 • cégnév (ahol Ön munkát végez);
 • beosztás;
 • érdeklődési kör;
 • telefonszám;
 • hány fős a vállalat (ahol Ön munkát végez).

A direkt marketing tartalmú üzenetek küldéséhez az Ön neve és email címének megadása elengedhetetlenül szükséges. Ha ezen adatok bármelyikét nem adja meg a részünkre, akkor nem fogunk tudni az Ön részére marketing tartalmú anyagot küldeni.

A cégnév, beosztás és az érdeklődési kör a perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagok küldéséhez szükséges. Amennyiben Ön nem szeretne perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagot kapni, akkor kérjük, hogy nevét, beosztását és az érdeklődési körét ne adja meg.

Ha Ön megadja a cég nevét, ahol dolgozik, de beosztását és érdeklődési körét nem, akkor az adott iparágra vonatkozó minden marketing tartalmat (esemény, hírlevél, ajánlat, hirdetés) megküldünk Önnek, amelyek között azonban olyan is lehet, amely nem, vagy nem feltétlenül felel meg az Ön érdeklődési körének, vagy az Ön beosztásának.

Ha Ön csak a beosztását adja meg, de a cég nevét és az érdeklődési körét nem, abban az esetben a beosztásának megfelelő minden marketing tartalmat (esemény, hírlevél, ajánlat, hirdetés) megküldünk Önnek, amelyek között azonban olyan is lehet, amely nem, vagy nem feltétlenül felel meg az Ön érdeklődési körének, vagy az iparágnak, ahol Ön dolgozik.

Ha Ön csak az érdeklődési körét adja meg, de a cég nevét és beosztását nem, abban az esetben az érdeklődési körének megfelelő minden marketing tartalmat (esemény, hírlevél, ajánlat, hirdetés) megküldünk Önnek, amelyek között azonban olyan is lehet, amely nem, vagy nem feltétlenül felel meg az Ön beosztásának, vagy az iparágnak, ahol Ön dolgozik.

Ha szeretne perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagokat kapni, akkor kérjük, hogy a „Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott cégnév, beosztás és/vagy érdeklődési kör alapján a ShiwaForce.com Zrt. az adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint perszonalizált (személyre szabott) marketing anyagokat küldjön részemre.” szöveg melletti négyzetet pipálja be.

Önt semmilyen hátrány nem éri, ha nem adja meg a cégnevet, a beosztását, illetve érdeklődési körét, mivel ebben az esetben a 4. pontban írtak szerinti tartalommal küldünk Önnek marketing anyagokat.

Amennyiben Ön nem ért egyet a kapott marketing anyag témájával és ezzel kapcsolatos álláspontját el kívánja mondani nekünk, vagy más okból, de kapcsolatba kíván velünk lépni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a hello@shiwaforce.com email címen vagy írjon nekünk a ShiwaForce.com Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19. postacímre.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a direkt marketing anyagok küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át, a marketing anyagok küldésében harmadik személy, szervezet nem vesz részt. A mi, mint ShiwaForce.com Zrt, Adatkezelő részéről is csak azon személyek ismerhetik meg az Ön által megadott adatokat, akiknek ezen adatok megismerése munkavégzési kötelezettségük része, illetve ezek megismerése munkavégzésükhöz szükséges.

Az adatok kezelése során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

7. Adatkezelés időtartama:

Az adatokat mindaddig kezeljük, amíg az adatkezelés célja fennáll, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatai törlését, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta (leiratkozott a marketing anyagok küldéséről).

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22 található adatközpontban tároljuk.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt – a már hivatkozott hozzájárulás visszavonásán kívül – számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) az automatizált döntéshozatal ténye (amely jelen esetben az érdeklődési kör, cégnév és beosztás megadása esetén, ezen adatoknak (vagy ha nem minden adat kerül megadásra, akkor a megadott adatnak) megfelelő tartalmú marketing anyag küldését).

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igényt tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő profilalkotást végez. Ez azt jelenti, hogy hozzájárulása esetén személyre szabott marketing tartalmú üzeneteket küldünk Önnek. A direkt marketing anyagokkal történő célzott megkeresések érdekében a feliratkozók a cégnél betöltött beosztás, iparág (ahol az érintett munkáltatója tevékenykedik) és érdeklődési kör alapján besorolásra, majd értékelésre kerülnek. A megadott személyes adatai felhasználásra kerülnek és azok kiértékelésével profil készül Önről, mely segíti a direkt marketing anyagokkal történő célzott megkeresést.

A besorolás és az értékelés módszere: beosztás, cég, cégméret és a feliratkozáshoz kötődő érdeklődésikör.

Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet a kapott marketing anyag témájával, ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve, hogy Ön felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy megfelelő tartalmú és témájú marketing anyag kerül, illetve került Önnek megküldésre.

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen, a hello@shiwaforce.com email címen vagy írjon nekünk a ShiwaForce.com Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.  postacímre.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Önnek bármikor joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyelet hatósághoz.

Dátum: Budapest, 2020.05.29.

II. Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvételhez


1. Általános jogi közlemény

Mi, a ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő) a www.shiwaforce.com internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Kizárólag azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a Weboldalon a kapcsolat menüpont alatt felveszik velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön bármikor jogosult visszavonni.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: ShiwaForce.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-10-046943

Adószám: 23136063-2-43

Email cím: hello@shiwaforce.com

Telefonszám: +36 (1) 392-4000

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsoltfelvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy Önnel felvegyük a kapcsolatot az Ön által küldött üzenet megválaszolása érdekében.

5. Személyes adatok köre:

A kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi adatok megadását kérjük:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • cégnév (ahol Ön munkát végez)
 • beosztás

Önnek lehetősége van visszahívást kérni, amely esetben kérjük, hogy telefonszámot is adjon meg. Amennyiben cég nevében veszi fel velünk a kapcsolatot, abban az esetben Ön megadhatja a cég nevét, és ezen cégnél betöltött pozícióját.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A kapcsolatfelvétel érdekében másnak nem adjuk át az adatait, más nem fér hozzá az Ön által megadott személyes adatokhoz.

7. Adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvételt követően – külön kérésre – legkésőbb 30 napon belül töröljük az Ön személyes adatait. A törlésről – személyes adatoktól mentesített – jegyzőkönyvet veszünk fel.

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a székhelyünkön található (1123 Budapest, Alkotás út 17-19.) szerveren tároljuk.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Budapest, 2018. április 24.